Gunplay - Blood On The Dope

Take what you want, tie they ass up
Just don't, get, no, blood on the dope
Just don't, get, no, blood on the dope
Bring it back all white, don't get n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.