Future - News Or Somthn

Bright light shining all bright on the Bentley
Whip the Cadillac, panoramic, no panties
Old school Chevy '55 granddaddy
Gotta throw some salt on it, '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.