Tough Love - So Freakin' Tight

I wanna freak
I wanna freak you
I wanna freak
I wanna freak you

Every freakin' day
Every freakin' night
I wanna freak you girl
Your body'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.