Gregor Meyle - Dir gehört mein Herz

Hör auf zu weinen und nimm meine Hand
Halt sie ganz fest, hab keine Angst
Ich will dich hüten
Will dich beschützen
Bin für dich hier, keine Angst ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.