Paul Mccartney - FourFiveSeconds (DJ Mustard Remix)

Mustard on the beat ho
I think I've had enough
I might get a little drunk
I say what's on my mind
I might do a little time
'Cause all of my kindn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.