Automatikk - Pump die Hantelbank 2

Guck Dir mein' Nacken und den Trizeps an
Ich bin halb Biest, halb Mann und spann' den Bizeps an
Das hier ist G-Rap, Lan, ich bin mit He-Man verwandt
U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.