Rick Ross - Elvis Presley Blvd (Remix)

Second album of the year, I'm on my trap shit
Make a skinny ho pay me like a fat bitch (Uh-uh)
Fly the Mulsanne like a plane, a boss behind tint
Grand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.