Juvenile - Sho Me Love

Rich Gang!
Rich girl
We got London on da Track

I show love, I show love
I-I show love, I show love
I-I show love, I show love
I-I show love, I show l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.