Dj Khaled - Hold You Down Remix

You are, you are
Be sure you got a rider beside you to hold you down

I'll hold you down, I'm on my way
My mama told me (you are) be sure you got a ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.