Chris brown - 24 Hours (Remix)

You better hide that pussy
Niggas like us come rob that pussy (snatch that)
Stickin' fingers in it
Now got that pussy drippin' need a shower, I got

2...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.