Maroon 5 - Animals (Remix)

Baby I'm preying on you tonight
Hunt you down eat you alive
Just like animals, animals, like animals, mals
Maybe you think that you can hide
I can...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.