Fler - Ihr habt uns so gemacht

Ich leb' mein Leben auf der Überholspur
Mag meine Scheine frisch und den Alkohol pur
Wir sind zu zweit unterwegs in dieser großen Stadt
Breit gebau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.