Automatikk - Pump die Hantelbank

Guck dir diese Muskeln an, nenn mich den Muskelmann
Ich pump die Hantelbank, vergrößere meinen Brustumfang
Ich muss das Eisen drücken nur so gibt's ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.