Busta Rhymes - Calm Down

Turn my mic up
Turn my mic up

(Steady on the right) Ayo, calm down nigga
(Steady on the left) Ayo, calm down nigga
(Steady on the right) Ayo, calm do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.