Jazmine Sullivan - Dumb

Yo

You ain't, you ain't right
You ain't, you ain't right

Yo, I know you know you ain't right
Please stop, I know where you was last night
And if you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.