Sarah Connor - Keine ist wie Du

Du bist immer noch irgendwie
Immer noch hier bei mir
Nach all den Jahren verfolgst du mich im Traum
Ich will immer noch nicht, dass du gehst
Ich k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.