SZA - ICE.MOON

Summertime sadness
I feel India in my bones
I can smell sunlight
I can feel the highline
Bless me
Gods bless me
Goddess of Forbidden Love
I am ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.