Yasha - Glück und Benzin

Wir sind irgendwo zwischen Erde und Raumschiff
Irgendwo zwischen weit weg und hier (yeah)
Und wir fahren, fahren, fahren
Wie auf Schienen durch die...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.