Charity - Eine unter Millionen

Ich bin nicht besser als du,
Ich quatsche nur viel Mist,
Auch wenn ich manchmal tue, als wärst du nur ein tauge nix
Manchmal hab ich kein Plan,
Doch t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.