Lupe Fiasco - $nitches

Say she wanna be held like a mink in the winter, na na
She ask me how do I feel, na na
You know snitches get stitches, snitches get snitches
Ignorance...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.