ScHoolboy Q - Los Awesome

I'm a groovy type nigga, rather two-step with you
Pants sagging, rag dragging, rather gangbang with you
Triggers squeeze, throw a palette, throw them ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.