R Kelly - Do What U Want Remix

There it feels like a remix, yeah
Feels like a remix, yeah
It must be the remix, yeah ooh, ooh
Got to feel the remix, yeah (You're so special right he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.