SZA - Teen Spirit (Remix)

Yea, 50
I'm viewing mine like something I can explore
A fat ass is cool but baby I want more
Someone I can adore, be down for
Share time even my s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.