Sido - Einer muss es machen

Ah yeah, Montagmorgen 4 Uhr 30
Das wär mir zu zeitig, doch Peter muss schon aufstehen und raus gehen
Während die meisten noch dösen, greift er zum Bes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.