Sido - Enrico

Da wo es schwer is Papa stolz zu machen
Da wo die Dächer an den Wolken kratzen,
Und sogar Nazis schwarz fahr'n,
Da wo im Wohnzimmer das Gras wächst, J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.