Ludacris - Fantasy 2

It's your fantasy
And you got, you got me
Wanting to do it
I'm about to prove it
Baby I want to know
Can you love me
You know I'd do anything girl
I d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.