Marteria - Blue Uganda

Straight out Uganda
Und das mit deutschem HippiHop
Bitte wasch' dir deine Hände nach 'm pissen am Tippy Tap
Ich hing heut in Kampala City ab
Mit Viva ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.