Mike Posner - L.A. Story

I'm waking up on Sunset Boulevard
Maxing out all my credit cards
Living my own LA story
Living it up 'til the morning

Sammy, I'm not trying to show y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.