Bruno Mars - Straight Up & Down

Ooh-ooh-ooh

Girl, I bet your momma named you goodlookin'
'Cause you sure look good to me
My attention, oh, yes, you just took it
You're probably...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.