Rihanna - Love on the Brain [Don Diablo Remix]

No matter what

It beats me black and blue but it fucks me so good
No matter what I do, I'm no good without you

Must be love on the brain
That'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.