Rihanna - Pose

Uh
Oh yeah, yeah, yeah
Oh yeah

Stay dope, hoe rich
Gettin' dough, so rich
I smoke, yeah
And I ain't never liked a broke bitch
I ain't never f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.