Eminem - Parking Lot

(Don't kill me)

Thank you!

Go, go, go (what the, f***?)
What the f*** are you doing?
Mothaf***er bail on me? F*** you!

Aw, you gotta be f***ing kid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.