Rick Ross - Aston Martin Music

Uh,
Lets pull the two seater out baby
It's wherever you wanna go

Bobbin' to the music
This is how we do it, all night (all night)
Breezin' down the f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.