Usher - Love in This Club, Pt. 2

I'm the king, y'all know that
She the queen, came right back

Yea yea

(Oh remix!)

Now baby girl there ain't nothin' more that I can say
You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.