Pitbull - Feel This Moment

Ask for money, and get advice
Ask for advice, get money twice
I'm from the Dirty, but that chico nice
Y'all call it a moment, I call it life

One day ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.