Nick Jonas - Jealous [Remix]

Nick J, Tinashe
It's the remix

I don't like the way he's looking at you
I'm starting to think you want him too
Am I crazy? Have I lost ya
Even ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.