David Guetta - This One's for You [Official Song UEFA EURO 2016]

We're born to fly
So let's keep living 'til it all falls down
Let's close our eyes
And let the moment drive the whole world out

We're in this to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.