Drake - Weston Road Flows

One of them ones
Right
Weston Road Flows, I did this shit for my nigga Renny
Back when we couldn't buy pizza 'cause we were down to pennies
Feel l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.