Drake - Summers Over (Interlude)

Oh, baby (oh, baby)

Days in the sun
And nights in the rain
Summer is over, simple and plain
I found me some fun that's good for the pain
I alre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.