Drake - Still Here

Doin' well, dawg
Yeah, me and all my
Yeah, me
Yeah

Me and all my niggas doin' well, doin' well, dawg
You not from the city, I could tell, I cou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.