Drake - Grammys

Yeah, yeah
Yeah, yeah
Jeez
Yeah
Right
Look
Look

Tell me how you really feel
Tell me how you really feel
I would you what's the deal
But yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.