Trey Songz - Mr. Steal Your Girl

Baby I'mma be straight up
Don't waste no time
I know you ain't my, you ain't my baby
Do you think about us
Do I cross your mind anytime

I know that y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.