The Game - Really

Fuck buyin' jewelry, buyin' ammo
Teflon, bulletproof the Lambo
Hate rats, got my niggas in the fed
Got money in the bank and money on my head
Really? ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.