The Game - Moment of Violence

Yeah, yeah
Let me talk my shit
Nigga, this that 90 miles per hour on the freeway, nigga
This that motherfucking black hoodie shit, my nigga

Now we be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.