The Game - Compton

(Compton, Compton, Compton)
It's the home of America's gangsta rap
The place of danger where
The {"Gangsta boogie"}, the {"gangsta boogie!"}
Where the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.