Imagine Dragons - Smoke And Mirrors

This is my word, this is my way
Show me a sign, sweep me away
This is my word heart breaker, gatekeeper
I'm feeling far away, I'm feeling right there
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.