Maroon 5 - Shoot Love

Yeah you gotta let it go
'Cause we're losing grip now
It's about to go down
Would you let me talk to you, you
You gotta let me know
'Cause I'm on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.