Maroon 5 - Doin' Dirt

Oh yeah, oh yeah

Hey you, don't wanna love you on the telephone
You're hanging up and I am all alone
Baby you got me doing dirt, doing dirt, doing di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.