Rihanna - Numb

Ecstasy in the air
I don't care
Can't tell me nothing
I'm impaired
No worse for wear

'Cause I'm going numb, I'm going numb
I'm going numb, I'm going ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.