Rihanna - Love Without Tragedy/Mother Mary

Red lip stick, rose petals, heart break
I was his Marilyn Monroe
Brown eyes, tuxedo, fast cars
A James Dean on the low, Dean on the low

I ask yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.